L.C. Förlag

Böcker som ger njutning...

Frida Lindgren Karlsson är författare och manusförfattare och har skrivit ungdomsboken Ni fattar ingenting som ges ut på L.C. förlag under 2015. Boken är lättläst skriven och passar dem med läs- och skrivsvårigheter samt utlandsfödda ungdomar.

Hon är även utgiven via L.C. Förlag under namnet Jenna Green och medverkar i den passionerade novellsamlingen Berör mig, förför mig.

Frida bor i Söderköping tillsammans med sin make och sina två döttrar. Frida arbetar förutom sitt författarskap som barnmorska och träningsinstruktör.

Böcker: 
Hon debuterade 2010 på Kikkuli förlag med boken Lisen tappar andan som är en barnbok om astma och allergi, vilken blev rekommenderad av Astma-  och Allergiförbundet.
Hösten 2010 kom hennes andra bok på Sivart förlag, Hästen Lukas och Kossan 75. Boken används för att förebygga utanförskap och mobbing.

Frida har även skrivit de lättlästa böckerna Junia börjar skolan (2011) och Junia får en bror (2012) som getts ut av Hegas förlag. Junia börjar skolan har under våren 2015 används i läromedlet Simsalabim 1, vilken ges ut av Studentlitteratur i hela 15000 exemplar.

Frida har även skrivit barnboken Albin tänker om. En bok som på ett enkelt sätt undervisar barn om kost och hälsa. Boken gavs ut under 2012 via Kikkuli förlag och skapade stor debatt i Sverige och Norden. Under 2012 kom Frida också ut med Prinsessan Isabelle upp o ner och Prinsessan Isabelle gör hyss via Idus förlag. Under hösten 2012 debuterade även Frida där med sin första vuxenbok "Skuggan över viken".

Manusförfattare:
Frida är också manusförfattaren till kortfilmen Hela havet stormar som skildrar hur en syskonrelation kan förändras av ett äventyr. Filmen visades på Flimmerfestivalen och tilldelades Guldsvanenpriset i tungviktsklassen med motiveringen:
En magisk men enkel skildring av något vardagligt. En berättarteknik som imponerar och fotografi som både är intensiv och rofylld. För det här filmteamet krävdes inte många ord och inte heller sällsynta element för att få fram kärnan i historien. Filmen är en lek i fantasins värld, väl förankrad i verkligheten när två världar möts. En charmig historia som förför med sin enkelhet OCH komplexitet. För denna gedigna och vackra film ger vi "Hela havet stormar" priset i tungviktsklassen. Filmen valdes även ut till Berlins barnfilmsfestival 2012.

Övrigt:
Frida arbetar också som modell för klädföretaget CaroAnz. Hon har varit bloggare för Norrköpings tidningar och skrivit krönikor i tidningarna Folkbladet och Må bra. Hon är licensierad Afrodansinstruktör, utbildad aerobicinstruktör, motionsledare och ledare i styrketräning och spinning.

Frida Lindgren Karlsson is an author and screenwriter and has written the book "You do not get it" for young adoults, to be published in Löv & Craig's publishing house in 2015. The book is easyread and fit children with trouble reading and writing as well as foreign-born youths.

She is also publiched through L.C. Publishing under the name Jenna Green and participate in the erotica novel collection Berör mig, förför mig.

Frida lives in Söderköping with her husband and their two daughters. Frida works, besides her writing, as a midwife and training instructor.

Books:
She made her debut in 2010 at the Kikkuli publishers with the book "Lisen breath away is a children's book about asthma and allergies, which was recommended by the Swedish Asthma and Allergy Association. In autumn 2010, her second book on Sivart publishers, Horse Luke and cow 75. The book is used to prevent exclusion and bullying.


Frida has also written easyread childrensbooks Junia start school (2011) and Junia get a brother (2012) published by Hegas publishers. Junia start school during the spring of 2015 used in the teaching material Abracadabra 1, which is published by Studentlitteratur and sold 15,000 copies.

Frida has also written children's book Albin reconsiders. A book that in a simple way to teach children about nutrition and health. The book was published in 2012 by Kikkuli publishers and created considerable debate in Sweden and Scandinavia. In 2012 Frida also wrote Princess Isabelle upside down and Princess Isabelle plays around through Idus publishers. During the autumn of 2012 Frida also debuted there with her first adult book "The shadow of the Gulf".

Screenplay: Frida is also the scriptwriter for the short film The ocean storms that depicts how a sibling relationship can change for an adventure. The film was shown at the Flicker Festival and was awarded the Golden Swan award in the heavyweight class with motivation:
A magical, but simple depiction of something casual. A narrative technique that impresses and photography that is both intense and serene. For this film crew was required not many words, nor rare elements to bring out the essence of the story. The film is a play on the world of imagination, well anchored in reality when the two worlds meet. A charming story that seduces with its simplicity and complexity. For this solid and beautiful film, we give "The oceans storms" price in the heavyweight class. The film was also selected to the Berlin Film Festival for Children 2012.

Others:
Frida also works as a model for the clothing company CaroAnz. She has been a blogger for Norrköping magazines and wrote columns in the newspapers Folkbladet and feel good. She is licensed Afro dance instructor, qualified aerobics instructor, exercise leaders and leaders in weight training and spinning.